Furnizime publike të përfunduara


ива набавка на Еуродизел БС (Д-Е V)

Na vjen keq, kjo pjesë është në dispozicion vetëm në Македонски.


вка на стоки – Дел 2 средства за хигиена

Na vjen keq, kjo pjesë është në dispozicion vetëm në Македонски.


ва набавка на услуги на осигурување на имот за период од една година

Na vjen keq, kjo pjesë është në dispozicion vetëm në Македонски.


вка на информатички услуги за изработка веб страна

Na vjen keq, kjo pjesë është në dispozicion vetëm në Македонски.


жување на компјутери

Na vjen keq, kjo pjesë është në dispozicion vetëm në Македонски.


ива набавка на стоки – Дел 1 – Набавака на пијалоци

Na vjen keq, kjo pjesë është në dispozicion vetëm në Македонски.


ски) Expired: Повторена делива набавка на 1(еден) нафтен дериват Еуродизел БС

Na vjen keq, kjo pjesë është në dispozicion vetëm në Македонски dhe English.


ски) Expired: Меѓународна објава

Na vjen keq, kjo pjesë është në dispozicion vetëm në Македонски dhe English.


ски) Expired: Делива набавка на Еуросупер БС 95

Na vjen keq, kjo pjesë është në dispozicion vetëm në Македонски dhe English.


2018 – објава на ЕСЈН (ПОНИШТЕН)
дната објава: 03/2018 – International announcement (ПОНИШТЕН)