Dekrete


 

 

Dekret për kompensimin e rezervave të detyrueshme – tekst jozyrtar i konsoliduar
Dekret për ndryshimin e Dekretit për kompensimin e rezervave të detyrueshme  “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 225/2021)
Dekret për kompensimin e rezervave të detyrueshme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 208/2021)
Dekret për përcaktimin e lartësisë së kompensimit për magazinimin dhe ruajtjen e rezervave të detyrueshme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 135/2021)
Dekret për caktimin e lartësisë së kompensimit për ruajtje dhe evaporim të rezervave të detyrueshme të naftës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 44/10) – jashtë fuqisë.
Dekret për ndryshimin e DMKRD-së (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 51/14) – jashtë fuqisë
Dekret për ndryshimin e DMKRD-së (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 52/11) – jashtë fuqisë
Dekret për mënyrën e përcaktimit, llogaritjes, shumës dhe pagesës së kompensimit për rezervat e detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës që paguhet me importin dhe/ose prodhimin e derivateve të naftës – DMKRD  (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 138/09) – jashtë fuqisë
Dekret për përcaktimin e masës së kompensimit për ruajtjen dhe evaporimin e naftës dhe derivateve të naftës nga rezervat e detyrueshme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 123/19) – jashtë fuqisë