RREGULLORE


Rezervat e detyrueshme të naftës
Rregullorja për mënyrën e kthimit të kompensimit për rezervat e detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës  (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 65/10) – në fuqi deri më 28.12.2021 
Rregullore për ndryshimin e Rregullores për mënyrën e kthimit të kompensimit për ZRNND (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 44/14) – në fuqi deri më 28.12.2021
Rregullore për mënyrat dhe procedurat për llogaritjen e nivelit të rezervave të detyrueshme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 94/21)
Rregullore për mënyrat dhe procedurat për llogaritjen e importit mesatar ditor neto dhe konsumit mesatar ditor të brendshëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 94/21)
Rregullore për mënyrën e kthimit të kompensimit të paguar për rezervat e detyrueshme për sasinë e eksportuar të derivateve të naftës (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 297/2021) – në fuqi nga 29.12.2021
Cilësia e lëndëve djegëse të lëngëta
Rregullorja për kushtet minimale teknike për zyrat afariste dhe zyrat në të cilat kryhet tregtia (KMT)
Rregullore për KMT (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/04)
Rregullore për ndryshimin e Rregullores për KMT (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 54/04)
Rregullore për ndryshimin e Rregullores për KMT (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 70/07)
Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për KMT (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 79/04)
Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për KMTУ(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 93/08)
Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për KMT (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 124/11)