Ligjet për derivatet e naftës


Ligjet e reja prej 01.01.2021
Ligji për rezervat e detyrueshme të naftës  (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore – teksti i konsoliduar editorialisht)
Ligji për plotësimin e Ligjit të rezervave të detyrueshme të naftës („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 236/2022)
LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË REZERVAVE TË DETYRUESHME TË NAFTËS (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise”, numer 150/21)
LIGJ PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR REZERVA TË DETYRUESHME TË NAFTËS (“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.” numër 275/19)
 LIGJ PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR REZERVA TË DETYRUESHME TË NAFTËS (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise”, numer  07/19)
 Amandamentimi i Ligjit të ri për rezervat e detyrueshme të naftës – Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.197 / 2017
 Ndryshime në Ligjin për rezervat e detyrueshme (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise”, numer  199/15)
 Ndryshime në Ligjin për rezervat e detyrueshme (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise”, numer  178/14)
 Ligji për rezervat e detyrueshme (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise”, numer  144/14)
Ligjet e zbatueshme deri më 31.12.2020 - (LIGJI I VJETËR - JASHTË FUQISË)
Ligji për RDNDN (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise”, numer  84/08)
Ndryshime dhe plotesime ne Ligjin për RDNDN (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise”, numer  35/11)
 Plotësim i ligjit për RDNDN (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise”, numer  84/12)
 Ndryshime dhe plotësime ne Ligjin për RDNDN (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise”, numer  43/14)
 L I GJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR RDNDN (Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise”, numer 83/18)
LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR REZERVA TË DETYRUESHME TË NAFTËS DHE DERIVATEVE TË NAFTËS (“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” numër 101/19)