Drejtor


Biografia

Të dhënat personale:

•    Emri:                            Ulusi Bekiri
•    Data e lindjes:             10 mars 1965
•    Kombësia:                   Shqiptar
•    Vendi i lindjes:             Кumanovë, Republikës së Maqedonisë së Veriut
•    Statusi martesor:         I martuar, me tre fëmijë.

Arsimimi:

•    Fakulteti Filozofik – histori në Fakultetin Shtetëror të Tetovës – Tetovë.
•    Magjistrant i Shkencave Politike në Fakultetin Ndërkombëtar – Strugë.
Kariera profesionale:

•   Аеroportet e Maqedonisë – zavendës drejtor.

  • Ndërmarrja Publike Ujësjellësi – Kumanovë – Кryetar i Кëshillit Drejtues.
  • Drejtor në Drejtorinë e rezervave të detyrueshme te naftës dhe derivateve të naftës.
  • Këshilltar komunal – komuna e Kumanovës.

Shkathtësitë gjuhësore: Gjuhë Shqipe (gjuhë amtare), Gjuhë Maqedonase  (shkëlqyeshëm), Gjuhë Angleze (mirë).