Завршени јавни набавки


ОП – Делива набавка на Еуродизел БС (Д-Е V)
БПП_Набавка на стоки – Дел 2 средства за хигиена
ОП_ Делива набавка на услуги на осигурување на имот за период од една година
БПП_Набавка на информатички услуги за изработка веб страна
БПП _ Одржување на компјутери
БПП _Делива набавка на стоки – Дел 1 – Набавака на пијалоци
Повторена делива набавка на 1(еден) нафтен дериват Еуродизел БС
Меѓународна објава
Делива набавка на Еуросупер БС 95
Оглас 03/2018 – објава на ЕСЈН (ПОНИШТЕН)
Mеѓународната објава: 03/2018 – International announcement (ПОНИШТЕН)