Завршени јавни набавки


ива набавка на Еуродизел БС (Д-Е V)
вка на стоки – Дел 2 средства за хигиена
ва набавка на услуги на осигурување на имот за период од една година
вка на информатички услуги за изработка веб страна
жување на компјутери
ива набавка на стоки – Дел 1 – Набавака на пијалоци
Повторена делива набавка на 1(еден) нафтен дериват Еуродизел БС
Меѓународна објава
Делива набавка на Еуросупер БС 95
2018 – објава на ЕСЈН (ПОНИШТЕН)
дната објава: 03/2018 – International announcement (ПОНИШТЕН)