Проектни активности од значење за превенција и репресија на корупцијата


Нема информации за добиени донации и спонзорства од домашни и странски физички и правни лица, ниту информации за тековни или реализирани проекти на кои Агенцијата за задолжителни нафтени резерви е или била корисник во последните пет години.