Заштита на лични податоци


Податоци за офицер за заштита на личните податоци:

Име и презиме: Фљорије Шаини

Ниво и работно место: Советник за управување со човечки ресурси

Назив на институцијата: Агенција за задолжителни нафтени резерви

Контакт телефон: 02 3225 228

Е-маил florije.shaini@dcor.gov.mk