Обрасци


ВРАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
Нов Образец ВННД („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 297/2021) – во примена од 29.12.2021 година
Ново Упатство за пополнување на образецот ВННД („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 297/2021) – во примена од 29.12.2021 година
Образец ВННД за враќање на надоместок за нафтени деривати  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/14) – во примена до 28.12.2021 година
  Упатство за пополнување на Образецот ВННД – во примена до 28.12.2021 година