Јавни набавки


2019

ЈАВНИ НАБАВКИ
Делива набавка на услуги на осигурување
Набавка на информатички услуги во врска со одржување, ажурирање, редизајнирање и хостирање на веб страна на ДЗРННД
Набавка на информатички услуги за одржување и системска поддршка на информатичка опрема – компјутери, печатари и мрежна инфраструктура на ДЗРННД
Делива набавка на Еуродизел БС (Д-Е-V) (Дизел гориво EN 590) во количина до 10.371.000 литри
Делива набавка на: Дел 1: Прехрамбени продукти и пијалоци и сл. Дел 2: Средства за одржување на хигиена и сл.
Делива набавка на стоки: Дел 1: Прехрамбени продукти и пијалоци и сл. Дел 2: Средства за одржување на хигиена и сл.

2018

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

2018

ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ
      ОП_ Делива набавка на услуги на осигурување на имот за период од една година
     БПП_Набавка на информатички услуги за изработка веб страна
     БПП _ Одржување на компјутери

2017

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

 

2017

ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ
      ОП_ Делива набавка на услуги на осигурување на имот за период од една година
     БПП_Набавка на информатички услуги за изработка веб страна
     БПП _ Одржување на компјутери
     ОП – Делива набавка на Еуродизел БС (Д-Е V)
     БПП _Делива набавка на стоки – Дел 1 – Набавака на пијалоци
     БПП_Набавка на стоки – Дел 2 средства за хигиена
      Делива набавка на Еуросупер БС 95
      Меѓународна објава
      Повторена делива набавка на 1(еден) нафтен дериват Еуродизел БС
     Повторена делива набавка на 1(еден) нафтен дериват Еуродизел БС
     Меѓународна објава

 

ПОСТАПКИ ВО ТЕК 2018
     ОП – Делива набавка на Еуродизел БС (Д-Е V) – рок 31.05.2018 година