Уредби


 

 

Уредба за утврдување на висината на надоместокот за чување и евапорација на нафта и нафтени деривати на задолжителните резерви („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.184/2023)
Уредба за надоместок за задолжителни резерви – неофицијален пречистен текст
Уредба за изменување на Уредбата за надоместок за задолжителни резерви  („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 225/2021)
Уредба за надоместокот за задолжителни резерви („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 208/2021)
Уредба за утврдување на висината на надоместокот за складирање и чување на задолжителните резерви („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.135/2021) – вон сила
Уредба за утврдување на висината на надоместокот за чување и евапорација на задолжителните нафтени резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/10) – вон сила
Уредба за изменување на УНЗНР („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/14) – вон сила
Уредба за изменување на УНЗНР („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/11) – вон сила
Уредба за начинот за утврдување, пресметување, висината и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќа при увоз и/или при производство на нафтени деривати – УНЗНР  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/09) – вон сила
Уредба за утврдување на висината на надоместокот за чување и евапорација на нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 123/19) – вон сила