Закони за задолжителни нафтени резерви


Закон за задолжителни нафтени резерви (ЗЗНР) од 01.01.2021 година
Закон за задолжителни нафтени резерви  (Службен весник на Република Северна Македонија – редакциски пречистен текст)
Закон за дополнување на ЗЗНР  („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.236/2022)
Закон за изменување и дополнување на ЗЗНР  („Службен весник на Република Северна Македонија бр.150/21)
Закон за изменување на ЗЗНР („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19)
Закон за изменување на ЗЗНР(„Службен весник на Република Македонија“ бр.07/19)
Закон за изменување на ЗЗНР („Службен весник на Република Македонија“ бр. 197/17)
Закон за изменување на ЗЗНР  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/15)
 Закон за изменување на ЗЗНР  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 178/14)
Закон за задолжителни нафтени резерви  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 144/14)