Уредби


Уредба за утврдување на висината на надоместокот за чување и евапорација на задолжителните нафтени резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/10)
Уредба за изменување на УНЗНР („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/14)
Уредба за изменување на УНЗНР („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/11)
Уредба за начинот за утврдување, пресметување, висината и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќа при увоз и/или при производство на нафтени деривати – УНЗНР („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/09)
Упатство за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес
Уредба за утврдување на висината на надоместокот за чување и евапорација на нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 123/19)