Заштита на лични податоци


Податоци за офицер за заштита на личните податоци:

Име и презиме: Фљорије Шаини

Ниво и работно место: Виш соработник за управување со човечки ресурси и персонална евиденција

Назив на институцијата: Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати

Контакт телефон: 02 3225 228

Е-маил florije.shaini@dcor.gov.mk