Misioni dhe vizioni


Misioni: Krijimi i rezervave të detyrueshme të naftës, të paktën sasitë minimale të përcaktuara me ligj, ruajtja e tyre, ripërtërirja dhe menaxhimi i tyre.

Vizioni: Duke e marrë parasysh rëndësinë e forcimit të sigurisë së furnizimit me naftë bruto dhe derivate të naftës, në mënyrë që të shmanget çdo pengesë në funksionimin e tregut të brendshëm dhe për të ruajtur një nivel të lartë të sigurisë në furnizimin e derivateve të naftës në vend, rezervat e detyrueshme të naftës, duhet të sigurojnë stabilitet në treg, nëpërmjet mekanizmave të besueshme dhe transparente, në të njëjtën kohë të janë në përputhje me parimet e tregut të brendshëm dhe konkurrencës si dhe në përputhje me Direktivën Evropiane për rezervat e naftës.