(Македонски) Финансирање (Index)Sigurimi i fondeve për krijimin, mirëmbajtjen dhe ripërtëritjen e rezervave të detyrueshme të naftës, si dhe aktivitetet dhe puna e MAKORA është e rregulluar Në Kapitullin V – Financimi, në nenet 31- 33 të Ligjit të rezervave të detyrueshme të naftës.