Податоци за службени трошоци за директорот


Наративен извештај за периодот декември 2014 – мај 2015 година
 Финансиски извештај за периодот декември 2014 – мај 2015 година
Наративен извештај за периодот за периодот јуни 2015 – ноември 2015 година
Финансиски извештај за периодот за периодот јуни 2015 – ноември 2015 година
Наративен извештај за периодот за периодот декември 2017 – мај 2018 година
 Финансиски извештај за периодот декември 2017 – мај 2018 година
Наративен извештај за периодот за периодот  јуни 2018 – ноември 2018 година
 Финансиски извештај за периодот јуни 2018 – ноември 2018 година