Планови


 

План за интервенција во случај на вонредно пореметување на снабдувањето на пазарот со сурова нафта и/или со нафтени деривати („Службен весник на РСМ“ бр.17-2021)
Акциски план за формирање на задолжителни резерви 2023-2025 („Службен весник на РСМ“ бр.33/2023)
Акциски план за формирање на задолжителни резерви 2021-2022 („Службен весник на РСМ“ бр.98-2021) – вон сила