Интерни акти


Биланс на приходи и расходи за 2023 година
Биланс на состојба за 2023 година
Биланс на приходи и расходи за 2022 година
Биланс на состојба за 2022 година
Годишниот план за спречување и проценка на ризици од корупција за 2023 година
Годишниот план за спречување и проценка на ризици од корупција за 2022 година
Биланс на приходи и расходи 2021
Биланс на состојба 2021
Биланс на приходи и расходи 2020
Биланс на состојба 2020
Биланс на приходи и расходи 2019
Биланс на состојба 2019
Статут на Агенцијата за задолжителни нафтени резерви
Одлука за давање на согласност на Статутот на Агенцијата за задолжителни нафтени резерви „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 274/2021
Одлука за начинот на користење и одржување на службените возила на Агенцијата за задолжителни нафтени резерви
Годишен план за спречување на корупција за 2021 год.
Решение за назначување на овластено лице за прием на пријави по заштитено внатрешно пријавување
Процедура за јавни набавки – МАКОРА
Кодекс за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 183/14)
Биланс на состојба 2018
Биланс на приходи и расходи за 2018 година
Годишната програма со финансиски план на ДЗРННД за 2019 година
Буџет на ДЗРННД за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.238/18)
Статутот на ДЗРННД
Биланс на приходи и расходи _ 2017
Биланс на состојба_ 2017)
Буџет на ДЗРННД за 2018 година ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/2017 )
Буџет на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за 2017 година ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2016 )
Правилник за внатрешна организација на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати
Правилник за систематизација на работните места во Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати
Биланс на состојба за 2016 година- ДЗРННД
Биланс на приходи и расходи за 2016 – ДЗРННД